تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
فلسفه 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) 
 
دکترا 
 
فلسفه 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) 
 
خارج