سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) 
عضو هیئت علمی 
1379/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در قم 
مصاحبه گر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
راهنما و مشاور پایان نامه 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) 
مشاور پایان نامه 
 
 
علمی اجرایی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) 
مدرس 
 
 
فلسفه اسلامی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) 
مدرس 
 
 
معرفت شناسی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) 
مدرس 
 
 
فلسفه اخلاق 
تدریس 
مركز آموزش مديريت دولتي 
مدرس 
 
 
فلسفه اخلاق و معرفت شناسي